ja_mageia

Dobro došli na stranicu VISA - BROKER OSIGURANJA, Sarajevo

Nudimo Vam široku paletu svih osiguranja za motorna vozila, imovinu, transport, osobe, odgovornost, putni?ko, životno...

POVJERITE POSLOVE OSIGURANJA VISA BROKERU

 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Home VISA Klasifikacija rizika
Klasifikacija rizika prema vrstama osiguranja

1. Osiguranje nezgode (ukljucene radnicke nezgode i profesionalna oboljenja)
Ukljucuje:
1.1. fiksne novcane naknade,
1.2. naknade koje odgovaraju visini s?tete,
1.3. kombinaciju gornjih dviju i
1.4. povrede putnika.

2. Zdravstveno osiguranje
Ukljucuje:
2.1.fiksne novcane naknade,
2.2.naknade koje odgovaraju visini s?tete i
2.3.kombinaciju gornjih dviju.

3. Osiguranje vozila koja se krecu po kopnu, osim vozila koja se krecu  po  s?inama   
Ukljucuje svu s?tetu ili gubitak na:
3.1.drumskim vozilima sa motornim pogonom i
3.2. drumskim vozilima bez motornog pogona.

4. Osiguranje vozila koja se krecu po s?inama
Ukljucuje svu s?tetu ili gubitak na s?inskim vozilima.

5.Osiguranje vazduhoplova
Ukljucuje svu s?tetu ili gubitak na vazduhoplovima.

6.Osiguranje plovila ( pomorska, jezerska, rijecna i kanalska)
Ukljucuje svu s?tetu ili gubitak na:
6.1. rijecnim i kanalskim plovilima,
6.2. jezerskim plovilima i
6.3. morskim plovilima.

7. Osiguranje robe u prevozu ( trgovacke robe, prtljaga i ostale robe)
Ukljucuje svu s?tetu  ili gubitak na: robi u prevozu, prtljagu ili ostaloj robi, bez obzira na oblik prevoza.

8. Osiguranje imovine od poz?ara i prirodnih sila
Ukljucuje svu s?tetu ili gubitak imovine, osim imovine navedene u vrstama od 3.do 7., usljed:
8.1. poz?ara,
8.2. eksplozije,
8.3. oluje,
8.4. prirodnih sila osim oluje,
8.5. nuklearne energije i
8.6. slijeganja tla.

9. Osiguranje od ostalih s?teta na imovini
Ukljucuje svu s?tetu ili gubitak imovine, osim imovine ukljucene u vrste 3. do 7., zbog grada ili mraza kao i zbog bilo kojeg doga?aja kao s?to je kra?a pod uslovom da uzrok s?tete ne spada pod vrstu 8.

10. Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila
Ukljucuje svu gra?ansku odgovornost za nesrece  koja proizilazi iz upotrebe motornih vozila na  kopnu, kao i odgovornost vozara.

11. Osiguranje od gra?anske odgovornosti za vazduhoplove
Ukljucuje svu gra?ansku odgovornost koja proizilazi iz upotrebe vazduhoplova, kao i odgovornost vozara.

12. Osiguranje od gra?anske odgovornosti za brodove (morska, jezerska i rijecna i kanalska plovila)
Ukljucuje svu gra?ansku odgovornost koja proizilazi iz upotrebe brodova, plovila  ili camaca na moru, jezerima, rijekama ili kanalima, kao i odgovornost vozara.

13. Osiguranje od ops?te gra?anske odgovornosti
Ukljucuje svu gra?ansku odgovornost, osim onih oblika koji spadaju pod vrste 10.,11. i 12.

14. Osiguranje kredita
Ova vrsta, u kojoj osiguravac za placanje premije pokriva osiguraniku gubitak, koji bi mogao pretrpjeti kao rezultat neispunjenja obaveza jednog ili vis?e duz?nika prema osiguraniku, ukljucuje:
14.1. ops?tu nesolventnost

14.2. izvozne kredite (odnosi se na osiguranje izvoznih kredita, koji nisu nacinjeni za racun ili uz pomoc drz?ave)
14.3. kredite koji se isplacuju u ratama
14.4. hipoteke
14.5. poljoprivredne kredite.

15. Osiguranje garancija
Ova vrsta, u kojoj osiguravac za placanje premija garantuje u ime osiguranika izvrs?avanje njegovih ugovorenih obaveza, ukljucuje
15.1. garancije (neposredno)
15.2. garancije (posredno).

16. Osiguranje od razlicitih finansijskih gubitaka
Ukljucuje:
16.1. rizike gubitka zaposlenja
16.2. nedovoljnost prihoda (ops?ta)
16.3. los?e vrijeme
16.4. gubitak naknada
16.5. trajne ops?te tros?kove
16.6. nepredvidive trgovacke tros?kove
16.7. gubitak trz?is?ne vrijednosti
16.8. gubitak rente ili prihoda
16.9. posredne trgovinske gubitke osim onih koji su vec gore pomenuti
16.10. ostale finansijske gubitke (netrgovinske)
16.11. ostale oblike finansijskih gubitaka.

17. Osiguranje tros?kova pravne zas?tite
Ukljucuje snos?enje tros?kova sudskih postupaka i pruz?anja drugih usluga koje proizilaze iz ugovora o osiguranju.

18. Osiguranje pomoci
Pomoc licima koja zapadnu u tes?koce tokom putovanja, dok su van kuce ili dok su van mjesta stalnog boravka.

 

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Anketa

Da li ste osigurani?
 

Generalni zastupnik

Referenc lista

 • Agencija za informati?ke i posredni?ke usluge AFIP Sarajevo
 • Avio-agencija Viaggo
 • Avon Cosmetics
 • Avtotehna Sarajevo
 • BAT British American Tobacco
 • BH Gas Sarajevo
 • Biosphere wellnenss i poslovni centar, Mostar
 • Direkcija za Europske integracije Sarajevo
 • Ekonomski fakultet Sarajevo
 • Energoinvest Sarajevo
 • Energoinvest  SUE Sarajevo

Detaljan pregled